ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด
ปี 2563
รายการเอกสาร
เอกสารบรรยายคณะกรรมการอำนวยการ (คอ.)
เอกสารบรรยายวิธีใช้แอป สอ.กสท. บนมือถือ
เอกสารบรรยายคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ (คศ.)
เอกสารบรรยายคณะกรรมการเงินกู้ (คก.)
เอกสารบรรยายการปรับโครงสร้างหนี้
เอกสารประกอบการสัมมนาสมาชิก
หนังสือรายงานกิจการ สอ.กสท. ประจำปี 2562
แบบประเมิน/ข้อเสนอแนะ การสัมมนาสมาชิก